TRỞ VỀ CÕI DIÊM PHÙ ÐỀ


 

Về Nhứt Ðiện tôi đến lễ đức Ðịa Tạng và Ðức Quan Âm, Ngài nói: "Ngày nay ngươi khám phá Ðịa ngục xong hãy về nói cho người đời nghe lại và phải cố gắng in kinh ấn tống ta hỗ trợ cho . Ngươi có tâm độ Người địa ngục, nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi Diêm Phù, vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội thì địa ngục không ngày nào hết . Hôm nay ta trợ duyên cho ngươi ba chung nước để ngươi định tâm nhớ việc địa ngục mà nói cho chúng sanh nghe lo đi tu hành, quy y, giữ giới ăn chay, cữ sát sanh thì không còn sa địa ngục nữạ Trong kiếp này ngươi vì trả nghiệp nên kinh luật chẳng thông, bởi vậy không được làm thầy ai hết. Sau này ngươi cũng mở đạo, nhưng đạo của ngươi chỉ dụng pháp "Phá Ðịa Ngục". Hiện nay nhơn duyên của ngươi phải theo giáo pháp Ðại Thừa dùng phương tiện hoá độ chúng sanh và khuyên người đời chớ lầm mê đốt đồ mã để cầu siêu vô ích . Khuyên người đời hãy nên tụng kinh niệm Phật, cữ sát sanh và in kinh ấn tống như vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng, sớm được giải thoát.
GẶP THẦY TIỀN KIẾP


 

Bồ Tát nói tiếp: "Ngươi có biết sư trưởng Minh Ngọc không ? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi ở kiếp tu hành thứ ba , nay đang giáo hóa Ni chúng, vậy ngươi nên tìm đến thọ giáo để hành đạo". Tôi nói: "Bạch Ðức Bồ Tát, con nguyện vâng lời, dầu cho khổ sở hay trải qua muôn vàn kiếp con cũng không chán nản, con nguyện làm sao cho chúng sanh sớm tỉnh ngộ quay về Phật Pháp là con vui lòng". Bồ TáT nói: "Lời nguyện của ngươi sẽ thành và sau này sẽ chứng quả". Tôi liền lễ đức Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Ðịa Tạng xong rồi đến từ giã Nhứt Ðiện Tần Quảng Vương để trở về cõi thế. Ngài cũng khuyên tôi về rán độ chúng sanh tu hành theo Phật .