HỒN ÐI ÐẦU THAI LÀM THÚ


 

Bấy giờ tôi cùng chư Thần trở về Thập Ðiện để xem vong linh đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi thấy rất đau lòng, một số người đông lắm đều phải sanh làm thú. Số giết trâu, giết bò, giết ngựa, giết chó, giết dê, giết heo, rắn, gà vịt v.v... mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng. Khi cho đi đầu thai quỉ sứ dẫn hồn ra sông Ứ Nê nơi dòng nước đỏ, đến đó quỉ sứ múc nước đỏ cho vong linh uống , đương là người mà uống nước rồi thì hoá thành thú. Kẻ hóa trâu bò, người hóa ngựa, heo, dê, rắn, gà, vịt v.v... Những vong linh chưa uống họ sợ quá bịt mắt lại không dám ngó thật là thảm thiết, quỉ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uốn để phải chịu mọc lông, mọc sừng v.v...

 

Khi các vong linh hóa thú hết rồi, một số quỉ sứ rất đông cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật làm cho nó không biết nói. Quỉ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước Thập Ðiện mà xin tha cho họ. Thập Ðiện nói: "Vì nghiệp lực của chúng quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng. Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sanh mạng nhiều không kể, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tày trời nên chúng nó phải đền mạng không làm sao được, không ai xin hay thay thế được, dầu có cha con đi nữa thì cũng tội ai nấy chịu đành như vậy". Ðến đó tôi bèn từ giã Thập Ðiện trở về Nhất Ðiện.